Telefonia IP

Descripció

La telefonia IP és un terme agregat que es refereix al grup de les tecnologies que permeten la transmissió de trucades amb l'ús de xarxes de Protocol d'Internet (IP). El Protocol d'Internet ha aconseguit ressò mundial i s'ha convertit en el sistema‘estàndard de transmissió de dades estàndard. Conseqüentment, el fet d'utilitzar aquest protocol per transmetre trucades significa aprofitar l'infrastructura existent i integrar-se amb aplicacions.

Lexatel dissenya i implementa solucions completes basades en telefonia IP. Gràcies a la flexibilitat i als estàndards oberts, cada solució de telefonia IP és única. Tenim en compte tres tipus de solucions de telefonia IP: LAN, multilloc i Intenet, que comentarem amb tot detall a continuació.

Solucions LAN

LAN (Local Area Network) significa Xarxa d’Àrea Local i es la xarxa IP que es té a casa o a la feina. S’acostuma a aplicar en una àrea concreta (un departament o un edifici sencer). Això implica el següent:

 • cablejat protegit
 • distàncies curtes (fins a 100 m)
 • rendiment entre 10 i 1.000 Mbps
 • tota la xarxa es gestiona de forma centralitzada.

En altres paraules, si aquesta xarxa es fa servir correctament proporciona una àmplia capacitat, una baixa variailitat i en conseqüència, una alta qualitat del servei de telefonia que passa per aquesta xarxa.

 

Implementació de telefonia IP amb línies sortints TDM Implementació de telefonia IP amb línies sortints IP.
Implementació de telefonia IP en una xarxa IP d’oficina (dins de la línia de punts). En aquest sistema, les trucades sortints  s’envien a través de línies telefòniques tradicionals. . Tant la xarxa LAN interna com les línies sortints estan basades en IP. Aquest sistema elimina la necessitat d’equips gateway que connecten els sistemes de telefonia IP i tradicional.

La telefonía IP basada en LAN no implica efectivament cap risc:

 • Redueix costos atès que utilitza equipament de xarxa estàndard i elimina la necessitat d'una infrastructura de telefonia paral·lela.
 • Disposa d’una qualitat sòlida ja que la xarxa local acostuma a ser estable i amb prou capacitat.
 • Pot evolucionar sense provocar cap inconvenient procedent del creixement – cosa que un sistema de telefonia tradicional no pot aconseguir.
 • La implementació de telefonia IP interna pemet escollir entre moltes opcions sobre com enviar el trànsit sortint cap a la resta del món, a través d'una companyia telefònica tradicional o via un proveïdor de serveis de telefonia IP.

Solucions multilloc

Las solucions multilloc són efectivament implementacions en les quals dos o més oficines geogràficament separades estan connectades a través d’una línia IP i poden intercanviar trucades entre extensions internes sense haver de passar per una xarxa telefònica tradicional.

Implementació de telefonia IP amb diseny multilloc.
Les oficines A i B estan connectades a través d’una línia IP. Una oficina es connecta a un proveïdor de servei de telefonia IP i l’altra a un proveïdor de servei tradicional. Aquest disseny té tres avantatges: 1. Redundància. Si una línia sortint falla, l’altra segueix funcionant. 2. Menor cost per a trucades sortints. Per exemple, les trucades a destinacions internacionals s’enruten a través del proveïdor de telefonia IP mentre que les locals i nacionals passen a través de l’empresa de telefonia tradicional. 3. La inversió en la redundància no és incremental, atès que ambdós nodes operen en mode “actiu-actiu”.

Avantatges de les solucions multilloc:

 • Estalvi de costos: aquesta arquitectura elimina totes les despeses de telefonia de trucades entre els llocs.
 • Sense necessitat de tecnologia especial: els llocs es poden connectar tot fent servir equipament de xarxa estàndard.
 • Millor ús de la infraestructura: el trànsit sortint s’agrega, conseqüentment, no hi ha costos mensuals de línies telefòniques sense trànsit a cada oficina. Podeu concentrar trànsit a través de les línies telefòniques de només una oficina. Així, els costos fixos mensuals de lloguer de la línia s’amortitzen de manera òptima.
 • Disperseu el risc: podeu tenir una instal·lació igual (p.ex. PBX, GW, etc.) i en cas que una no funcioni, l’altra reprèn la comunicació immediatament. És més, podeu disposar d'ambdós nodes de manera "actiu-actiu".
 • Menor cost d’enrutament: si escolliu tenir dues línies sortints, utilitzeu diferents proveïdors i dirigiu el trànsit en funció de la destinació de la trucada.

La ruta IP entre oficinies pot tractar-se o bé d’una línia IP punt a punt o bé simplement Internet públic.

Telefonia IP a través de rutes públiques

A diferència dels dos sistemes que hem comentat anteriorment, en aquest cas una part del trànsit passa a través de xarxes IP públiques. Per exemple:

 • Dues oficines remotes que intercanvien trucades, cada una està connectada a través de la seva pròpia connexió a Internet (i no a través d’una línia IP punt a punt)
 • Una oficina que es connecta amb el seu proveïdor de telefonia IP a través d’Internet públic (p.ex. una petita oficina amb ADSL).

L’única raó per la qual s’acostuma  evitar aquest disseny és que Internet públic pot introduir variabilitat, que al mateix temps afectarà a la qualitat de les trucades. Internet públic és més econòmic, així, per a aplicacions on la qualitat de les trucades permet variabilitat o on la línia d’Internet sigui bastant estable, podria ser més eficient utilitzar aquest disseny de la solució, particularment per a oficines petites.